Groenonderhoud 2021

parkfoto

foto: © J.C. Boom

Toelichting Groenonderhoud 2021

In het eerste kwartaal zal worden gesnoeid. Omgewaaide bomen zullen worden verwijderd en er zijn verzoeken ingediend om enkele bomen te kappen. Daarbij geldt dat dode bomen die zijn aangeplant overeenkomstig het plantplan, zullen worden vervangen. Bomen die zijn aangeplant overeenkomstig het plantplan, zullen in principe niet worden gekapt.

Met de ervaringen van voorgaande jaren zal het riet zo veel als mogelijk worden gemaaid. Dit geldt niet voor de oevers langs de vijvers en voor de nog te bebouwen terreinen. Er is een cyclus van 4 weken voor het maaien afgesproken. Ook zullen dan de bermen langs de wegen, voet- en fietspaden worden gemaaid, als ook het talud in het verlengde van de zandweg 'Onderlangs' vanaf Landscheiding. Hier mogen (tijdelijk!) honden los worden uitgelaten.

Om bloemen en kruiden meer kans te geven om te bloeien zullen enkele terreinen pas vanaf 1 juli worden gemaaid. Dit geldt voor het terrein tussen het zandpad 'Onderlangs' en IJsselmeerdijk en voor het gedeelte achter het pleintje van Wetland.

Achter de woningen van Duinvoet (laag) zal worden gemaaid als dat nodig mocht zijn.


Maaien:

Elke vier weken vanaf week 16 / 17 tot en met september:

 1. - Langs alle rijwegen en het verharde fietspad tot circa 0,7 m.
 2. - Achter en langs de woningen Duinvoet (laag) vanaf terras tot het schelpenpad (indien nodig).
 3. - Achter en naast de woningen Houtwal zo ver mogelijk tot het water. Private aanplant zal worden verwijderd.
 4. - Vanaf het verharde fietspad tot de waterrand aan de zuidzijde van de vijver V8.
 5. - Vanaf het verharde fietspad tot het begin van de helling aan de noordkant van het talud.
 6. - Tussen IJsselmeerdijk en zandweg Onderlangs tot zo dicht mogelijk langs de braamstruiken (vanaf 1 juli).
 7. - Verlengde van zandweg Onderlangs; één keer heen en één keer terug.
 8. - Begroeiing langs IJsselmeerdijk: 10 m links/rechts uitrit Landscheiding, 5 m uitrit links / rechts Onderlangs. Huidige overzichtelijke situatie handhaven.
 9. - Talud noordzijde Wetland tot waterrand.

Plus elke vier weken, eerste keer ongeveer week 27 afstemmen met bovenstaande cyclus (eventueel met de bosmaaier):

 1. - Gehele terrein rond vijvers V1 (Onderlangs) en V4 (Duinvoet) tot zo dicht mogelijk aan de waterrand.
 2. - Achter en naast de woningen Onderlangs 13 t/m 19.
 3. - Tussen de woningen Wetland.

Overig:

 1. - Schelpenpaden milieuvriendelijk ‘onkruidvrij’ maken (voorjaar / zomer).
 2. - Distels verwijderen.
 3. - Na signalering Berenklauw, deze uitsteken en verwijderen.
 4. - Vijver Wetland: alg verwijderen eind juni / begin juli.

Einde seizoen vóór 1 november:

 1. - Riet rond alle vijvers (vanuit boot; vijver Duinvoet bosmaaier) – maaisel afvoeren.
 2. - Landtongen vanaf Landscheiding klepelen.
 3. - Eiland E1 Wetland circa 4/5 klepelen.
 4. - Strook langs Houtribweg klepelen.
 5. - “Parkeerplaats” Onderlangs bij speeltuin.
 6. - Alle overige te bebouwen terreinen klepelen.

Geen onderhoud:

 1. - Hoek fietsbruggetje – Markerwaarddijk – Houtribweg.
 2. - Vanaf hek Markerwaarddijk tot schelpenpad.
 3. - Speeltuin ‘Het Duinpaleis’ (= Gemeente Lelystad) begroeiing rondom wel terugsnoeien.
 4. - Punt voorbij de vijver V7 tussen IJsselmeerdijk en Houtribweg.

Top