Disclaimer - Privacy Statement

parkfoto
foto: © J.C. Boom

Disclaimer - Privacy Statement website Houtribhoogte.com

Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer-privacy statement beschreven staan.

1. Aansprakelijkheid

De eigenaar van de website stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan hij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Hij vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat hij geen aan-sprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website. Ondanks het feit dat de eigenaar zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan hij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Hoewel de eigenaar alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De eigenaar geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) in strijd is met de wet, regelgeving of goede zeden of aanzet tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, (iii) inbreuk maakt op de (intellectuele eigendom) rechten van derden, (iv) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (v) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

2. Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de eigenaar, of in gebruik via Creative Commons en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan de eigenaar of aan de licentiegever. De inhoud van deze website mag elders alleen worden gebruikt voor niet-commerciƫle doeleinden.
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.

3. Wijzigingen

De eigenaar behoudt het recht deze tekst (disclaimer-privacy statement) op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt.

Privacy Statement

Contactgegevens: de eigenaar, te bereiken via webmaster@houtribhoogte.com, is de Functionaris Gegevensbescherming van de website Houtribhoogte.com
De website Houtribhoogte.com verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Evenmin worden social media plugins gebruikt.
De eigenaar van de website Houtribhoogte.com analyseert jouw bezoek aan de website om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van informatie af te stemmen op jouw voorkeuren via Google Analytics; dat gebeurt op basis van geanonimiseerde IP-gegevens. De website gebruikt daarvoor alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Je hebt het recht om je eventueel opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de eigenaar van Houtribhoogte.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar webmaster@houtribhoogte.com. De website Houtribhoogte wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl.
De eigenaar van de website neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via webmaster@houtribhoogte.com.
De eigenaar respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. U moet zich echter realiseren dat volledige beveiliging van gegevens op het Internet niet gegarandeerd kan worden.
De website maakt gebruik van betrouwbare hosting- / datanetwerken die zijn beveiligd met firewall- en passwordbeveiliging die binnen de branche gebruikelijk zijn. Desondanks kunnen berichten die u stuurt middels de site, worden onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. Indien u er voor kiest om berichten via de site te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Top